INFOLINIA SKLEPU OTWARTA: PN -PT 10:00 – 18:00
biuro@sanitel.pl
Strona Główna
>
Polityka prywatności

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe (zwany: „Administratorem”) jest Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o , z siedzibą w 09-402 Płock , ul. Graniczna 37

 

Z kim można się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o.?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o., wykorzystując wskazane dane kontaktowe:

 • pisemnie, kierując korespondencje pod adres: Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o , z siedzibą w 09-402 Płock , ul. Graniczna 37
 • telefonicznie, pod numerem: +48 24 235 08 88
 • e-mailowo: biuro@sanitel.pl

Skąd Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o. ma Państwa dane?

Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa podczas składania zamówienia, bądź na podstawie oferty handlowej, a także później, w związku z podpisaniem umowy handlowej. Dodatkowo, Państwa dane zostały nam przekazane przez osoby reprezentujące Państwa oraz z publicznych ewidencji i rejestrów. Państwa dane, które otrzymaliśmy obejmują: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane dotyczących istniejących zobowiązań.

W jakim celu Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o przetwarza Państwa dane osobowe?

Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy handlowej;
 • umożliwienia pełnego korzystania z naszej oferty handlowej;
 • zapewnienia obsługi Państwa zamówień, w tym rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach potwierdzaniem realizacji zamówień, w celach księgowych i rachunkowych;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • statystycznych;
 • archiwalnym.

Dlaczego Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o  może przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o. jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy handlowej, bądź zamówienia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy muszą Państwo podać Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie realizacji zamówień lub zawarcia i wykonania umowy. Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o wymaga natomiast podania konkretnych danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem. Jeśli nie podadzą Państwo wszystkich wymaganych danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zamówień lub zawrzeć umowy. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z posiadaniem przez firmę Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać od nas: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o, cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie Państwo uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający firmie Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o sprawdzić prawidłowość Państwa danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Państwo nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie są już potrzebne firmie Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Państwo wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Informujemy nadto, iż mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuację,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o udostępnia Państwa dane osobowe?

Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o jest uprawniony udostępnić Państwa dane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o obowiązku prawnego. Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o udostępnia Państwa dane osobowe upoważnionym pracownikom Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o., bankom – uczestnikom systemów płatności, urzędom skarbowym, instytucjom prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innym instytucjom upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzające dane na zlecenie Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o i osobom działających z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane

na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Do grona podmiotów przetwarzających dane osobowe w ramach współpracy z firmą Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o. zaliczają się:

 • firmy kurierskie: FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Poland) Sp. z o. o., Geis PL Sp. z o.o., Pocztex, Kuehne + Nagel Sp. z o.o., UPS Polska, DHL International GmbH, DPD Polska, TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.
 • Biuro Usług Księgowych
 • wszyscy producenci towarów zawartych w ofercie firmy
 • serwisy reklamacyjne wszystkich producentów towarów zawartych w ofercie firmy
 • wszyscy kontrahenci hurtowi dostarczający firmie towary zawarte w jej ofercie
 • producenci oprogramowań informatycznych wykorzystywanych przez firmę: InsERT S.A.

 

Jak długo Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o przechowuje Państwa dane osobowe?

Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto, Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o. przechowuje Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat

po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o przechowuje Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie.

Czy Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o profiluje Państwa dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Państwa prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących,

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Państwa pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

 

POLITYKA COOKIES

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Przedsiębiorstwo SANITEL Sp. z o.o , z siedzibą w 09-402 Płock , ul. Graniczna 37 (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików “cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

X